UBT shpall konkurs për pranimin e studentëve të rinj për vitin akademik 2022/23

UBT shpall konkurs për pranimin e studentëve të rinj për vitin akademik 2022/23

UBT shpall konkursin e rregullt publik për pranimin dhe regjistrimin e studentëve të rinj, për vitin akademik 2022/2023, në të gjitha programet e studimit, të akredituara nga Agjencia e Akreditimit e Kosovës dhe të licencuara nga MASHTI.

 Të drejtën e konkurrimit dhe të regjistrimit në studimet themelore (Bachelor) e kanë të gjithë kandidatët, të cilët e kanë përfunduar shkollimin e mesëm të lartë dhe të cilët e kanë përfunduar me sukses testin kombëtar të maturës.

 Për regjistrimin në studimet Master, kërkohet që kandidati të ketë përfunduar studimet Bachelor.

Programet e studimit në UBT, në nivelin Bachelor:

Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri

Inxhinieri e Mekatronikës

Shkenca Politike

Juridik

Dizajn i Integruar

Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologji

Muzika Moderne, Prodhimi Digjital dhe Menaxhimi

Agrikultura dhe Inxhinieria e Mjedisit

Studime të Sigurisë

Shkenca të Sportit dhe Lëvizjes

Gjuhë Angleze

Sistemet e Informacionit

Inxhinieri e Ndërtimit (Ndërtimtari) dhe Infrastrukturë

Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor

Media dhe Komunikim

Teknik Dentar

Psikologji

Administrim Biznesi

Art dhe Media Digjitale

Aktrim

Teknik i Radiologjisë

Infermieri

Farmaci

Stomatologji

Biokimi Mjekësore

Programet e studimit në UBT, në nivelin Master:

Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri

Sistemet e Informacionit dhe Menaxhment

Inxhinieri Ndërtimore (Ndërtimtari) dhe Infrastrukturë

Inxhinieri e Mekatronikës

Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor

Politika Publike dhe Menaxhim

Shkencat e Ushqimit dhe Teknologjisë

Muzika Moderne, Prodhimi Digjital dhe Menaxhimi

Media dhe Komunikim

Shëndet Publik dhe Menaxhim

Zhvillim dhe Urbanizëm

Dizajn i Integruar i Avancuar

Shkenca Politike


E Drejta Penale

E Drejta Biznesore Ndërkombëtare dhe Evropiane

E Drejta Civile dhe Pronës

Farmaci

Stomatologji

Shkenca Paramjekësore

Shëndeti dhe Aktiviteti Fizik

Shënim: Ka programe të studimit të cilat nuk janë të vendosura në listën e lartcekur, e që janë në proces të akreditimit, për të cilat do të ju mbajmë të informuar.

Kampuset dhe qendrat e regjistrimit të UBT-së në Kosovë:

Prishtinë;

Lipjan;

Prizren;

Pejë;

Ferizaj;

Gjilan

Mobilitetet/bursat ndërkombëtare:

Erasmus+, CEEPUS, PoSIG, etj.

Studimet e përbashkëta:

Warsaw University, Poloni;

Vienna University of Technology, Austri;

Parthenope University of Naples, Itali;

Danube University Krems, Austria;

CIFE, Nice , Francë;

Semmelweis University, Hungari;

University of Salzburg, Austri;

CEEPUS Program, Bulgari;

City University London, Angli;

Waterford Institute of Technology, Irlandë,

Gjuha e studimeve:

Gjuhë shqipe, gjuhë angleze, si dhe mundësia e studimit në gjuhë të tjera.

Për sukses të garantuar, UBT ofron për studentët:

Orientim dhe praktika profesionale, kurse, vizita studimore dhe certifikime;

Sistem online dhe qasje në kompjuterë;

Licenca falas për softuerë;

Internship në kompani vendore dhe ndërkombëtare;

Librari me mbi 200 mijë tituj dhe qasje në libraritë elektronike botërore;

Praktika dhe eksperimente në laboratorë bashkëkohorë;

Trajnime: CISCO, Microsoft, AutoCad, ECDL, IPMA, etj;

Certifikime për kontabilistë në bashkëpunim me SCAAK.

Studentët të cilët aplikojnë në studime themelore, i bashkëngjisin aplikacionit:

Certifikatën e maturës shtetërore – origjinale ose kopje të noterizuar;

Diplomën e shkollës së mesme – origjinale ose kopje të noterizuar;

Dëftesat e shkollës së mesme – origjinale ose kopje të noterizuar;

Ekstrakti i lindjes.

Për më shumë informacione rreth programeve të studimit dhe mundësive që ofron UBT, ju lutem ndiqni linkun: https://www.ubt-uni.net/

Lexo edhe

Video