Učenici sa lošim ocenama, ali sa maksimalnim brojem bodova na nacionalnim testovima, zbog prepisivanja

Učenici sa lošim ocenama, ali sa maksimalnim brojem bodova na nacionalnim testovima, zbog prepisivanja

Kosovski učenici su postigli dobre rezultate na nacionalnim testovima, ali na međunarodnim testovima kao što je PISA, rezultati učenika su mnogo niži od proseka Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i najniži u regionu.

Ovo je jedno od problema koje je otkrila Državna revizorska služba, koja je takođe pronašla mnoge nedostatke u pogledu obrazovnog sistema i nacionalnih testova. Neki učenici sa ocenom 2 uspeli su da ostvare do 84 od 100 poena i nema dokaza da li su Ministarstvo obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija i opštinske uprave za obrazovanje preduzele korake da analiziraju ove razlike, koje pokazuju da svrha testa postignuća nije postignuta i kao rezultat toga može demotivisati i negovati lošu kulturu kod učenika, navodi se u izveštaju revizora.

Prema izveštaju, ukupan rezultat polaganja testa postignuća na nacionalnom nivou u 2015. godini bio je 62,6 i 58,1% u 2018. Dok je od učešća na ocenjivanju u PISA 2015. i 2018. godini, u oba slučaja Kosovo imalo nizak rang u rezultatima, treći do kraja 2015. i peti do kraja 2018. godine.

„Dakle, nije bilo napretka u proceni 2018. U nekim oblastima postoji čak i nazadovanje. PISA meri rezultate na 6 nivoa gde nivoi 1-2 ukazuju na niske performanse, 3-4 prosečne performanse i 5-6 visoke performanse. Prema izveštaju, 66% kosovskih učenika imalo je rezultate ispod 2. nivoa. Dok je samo 0,1% učenika bilo na nivoima 5-6 (iznad proseka)“, kaže se u izveštaju.

U Ministarstvu prosvete se ne slažu sa izveštajem. Međutim, stručnjak za obrazovanje kaže da je ovde reč o plagijatu gde ga opisuje kao pojavu izraženu u obrazovnim institucijama.

Fedžrije Tači, šef Revizije, rekla je za KosovaPres da su, prema nalazu Državne revizorske službe, učenici sa prosečnom ocenom dva dobili maksimalne poene na testu postignuća. Ona je rekla da je problem u načinu testiranja koji nije zasnovan na zahtevima nastavnog plana i programa.

„Provera postignuća i godišnje procene koje su rađene za učenike devetog razreda, iz naših procena i rezultata koje smo primetili, pokazalo se da mnogi učenici imaju neslaganje između ocena koje dobijaju i ocene postignuća. Učenik sa prosečnom ocenom dva uspeo je da dobije 84 boda na testu postignuća, a istovremeno ima učenika koji dobiju ocenu 5 ali su slabije na testu. Razlozi Ministarstva i nastavnika su bili da postoje metode, i zbog metode testiranja, metode testiranja sus a alternativima koje nisu zasnovane na zahtevima nastavnog plana i programa. Nastavnici koriste slične metode da postavljaju pitanje učenicima kroz alternativna pitanja, nastavni plan i program zahteva da se na kraju učenik oceni koliko je razvijeno njegovo kritičko mišljenje, načini izražavanja i pisanja, a ovim metodama se učenik ne može oceniti za te stvorene navike, rekla je.

Tači je rekla da obuka nastavnika nije zasnovana na nastavnom planu i programu i da MONT nije uspeo da obezbedi odgovarajuću obuku za ODO.

„Samo šest dana obuke za novi nastavni plan i program sa zahtevima koji su u skladu sa savremenim obrazovanjem. Postoji nedostatak posvećenosti MONT-a u praćenju učenika i ODO-a, direktora obrazovanja, direktora i samih nastavnika da angažuju učenike u razvoju njihovih veština… Primetili smo da oni nisu dovoljno angažovani o tome kako nastavnici ocenjuju učenike tokom cele godine . Test postignuća pokazuje isto…. Na osnovu nalaza revizije, došli smo do preporuka za rešavanje pitanja ponovne evaluacije metoda obuke nastavnika“, naglasila je Tači.

Rukovodstvo revizije je dodalo da MONT treba da se angažuje kroz praćenje i ocenjivanje nastavnika i njihovo učešće u obuci kako bi procenili potrebe gde treba identifikovati njihove nedostatke.

Ona je za KosovaPres rekla da Ministarstvo prosvete nije preduzelo ništa u vezi sa tim, dodajući da nije komuniciralo sa odeljenjima u opštinama da se bave pitanjima koja su proizašla iz testa u Pisi.

Međutim, Ministarstvo obazovanja se ne slaže sa ovim izveštajem.

Načelnik Odeljenja za evaluaciju u Ministarstvu obazovanja, nauke, tehnologije i inovacija Fatmir Elezi je povodom izveštaja Državne revizorske institucije rekao da poređenje nije urađeno kako treba. On je dodao da da bi se imala tačna korelacija, poređenje treba da se vrši za svaki predmet posebno i ne više od ukupnog proseka ocena.

„To je revizorski izveštaj koji smo uradili u saradnji, neke informacije su dobijene od nas, oni su uradili istraživanje škole i njihovi rezultati pokazuju da je korelacija pozitivna, odnosno između uspeha i ocena, ali korelacija nije velika, ima slučajeva da slabi učenici imaju bolje rezultate na testu, a uspešni učenici lošije. Pored toga, vrši se korelacija sa prosekom ocena i sa prosekom testa. Da bismo imali tačnu korelaciju, treba to uraditi za svaki predmet posebno i preračunati bodove na testu u ocene i gledati koliko tačno imamo razlike, a ne ukupan prosek ocene i testa“, naglasio je Elezi.

Dok je predsednik Saveta roditelja Kosova Jeton Demi u pisanoj izjavi za KosovaPres rekao da zbog neintegracije ocenjivanja učenika, ali i nastavnika, dolazi do ovakvih neslaganja.

„Što se tiče internog i eksternog vrednovanja uspeha učenika, dobili smo nekoliko prijava ovakvih neslaganja. Ovo je, smatramo, i zato što pitanje ocenjivanja učenika još uvek nije standardizovano i integrisano ni na školskom ni na opštinskom, a još manje na republičkom nivou. Ima dosta toga da se uradi po pitanju ocenjivanja, kako učenika, tako i nastavnika“, rekao je on u pisanom odgovoru.

Ekspert za obrazovanje, Arđend Osmani, takve nepodudarnosti ocjenjuje kao loše upravljanje gde ima curenje odgovora na testove.

„U ovakvim slučajevima mora se preciznije analizirati koje su okolnosti da su takvi učenici uspeli da dobiju maksimalne poene na testu i koji su po ocenama svojih nastavnika bili loši. Možda je došlo do curenja informacija ili zadataka i testova ili imamo posla sa lošim rukovođenjem koje ne isključuje mogućnost prepisivanja, s obzirom da je kao pojava veoma izražena u obrazovnim institucijama Kosova….ovakva neslaganja u uspeh može bude „alarm“ za sve nas da studenti nemaju akademsku iskrenost i da ih zanimaju samo ocene, bodovi a ne znanje“, rekao je za KosovaPres.

Očekuje se da će test postignuća ove godine biti podeljen na dva dana, 4. juna su društvene nauke, a 14. juna prirodne nauke, na koje će polagati 24 hiljade učenika. Dok se matura očekuje 18. juna. U prošlosti, test se takođe širio raznim društvenim mrežama na mreži.

error: Content is protected !!