Seanca e Kuvendit të Kosovës

Rendi i ditës


1. Deklarimet jashtë rendit të ditës,
2. Pyetjet parlamentare,
3. Shqyrtimi i Propozim-vendimit të Qeverisë së Kosovës për Masat e emergjencës në furnizimin e energjisë,
4. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-077 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-127 për regjistrimin e bujqësisë,
5. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-078 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-041 për prodhimin, grumbullimin, përpunimin dhe tregtimin e duhanit,
6. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-079 për ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit nr. 02/L- 85 për peshkatari dhe akuakulturë,
7. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-080 për ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit nr.2003/5 i Kosovës për Farërat,
8. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-081 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-085 për Bujqësi Organike,
9. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-082 për ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit nr.04/L-120 për mbrojtjen e bimëve,
10. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-084 për ndryshimet dhe plotësimet e ligjit nr.02/L-53 për gjuetinë,
11. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-085 për ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit nr.2004/13 për materialin fidanor,
12. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-086 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-114 për pasurimin e miellit,
13. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-087 për ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit nr.04/L-040 për rregullimin e tokës,
14. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-088 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.02/L-111 për bletari,
15. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-089 për ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit nr.2003/10 për plehrat artificiale,
16. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-090 për ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit nr.02/L-10 për përkujdesjen ndaj kafshëve,
17. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-091 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.2004/21 për veterinarinë,
18. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-092 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-029 për inspeksionin bujqësor,
19. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-093 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L- 042 i produkteve për mbrojtjen e bimëve,
20. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-094 për ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit nr. 02/L- 9 për ujitjen e tokave bujqësore,
21. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-095 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.2003/9 për kooperativat e bujqve,
22. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 08/L-112, për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 02/L-26 për Tokën bujqësore,
23. Interpelancë me ministrin e Ministrisë së Punëve të Brendshme, z. Xhelal Sveçla, për çështjen: “Ligji i zyrtarëve publikë”,
24. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-117 për Qeverinë e Republikës së Kosovës,
25. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-063 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që kanë të bëjnë me racionalizimin dhe vendosjen e vijave llogaridhënëse të Agjencive të Pavarura,
26. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 08/L-049 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 02/L-38 për Inspektoratin Shëndetësor,
27. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 08/L-050 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2003/22 për Inspektoratin Sanitar të Kosovës,
28. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 08/L-122 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03/L174 për financimin e subjekteve politike, të ndryshuar dhe plotësuar me ligjin nr. 04/L-058 dhe ligjin nr. 04/L-122 si dhe Ligjin nr. 03/L-073 për zgjedhje të përgjithshme në Republikën e Kosovës i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin nr. 03/L-256, 
29. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-028 për të Drejtën Ndërkombëtare Private,
30. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-107 për Aktet Juridike,
31. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 08/ L-149 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.06/L-010 për noterinë,
32. Shqyrtimi i Strategjisë së Sigurisë së Kosovës 2022-2027,
33. Zgjedhja e një (1) anëtari të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës, nga komuniteti shqiptar,
34. Shqyrtimi i rekomandimeve të dala nga shqyrtimi i Raportit të Auditimit për pasqyrat financiare vjetore të Radiotelevizionit të Kosovës për vitin 2021 dhe Raportit të Auditimit të performancës “Menaxhimi i fondeve publike në Radiotelevizionin e Kosovës”,
35. Formimi i Komisionit Ad-Hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për një (1) anëtar të Komisionit të Pavarur të Mediave.
 

Lexo edhe

Video