Njoftim për të gjithë kreditorët dhe pronarët e ndërmarrjeve të vendosura në procesin e likuidimit

Njoftim për të gjithë kreditorët dhe pronarët e ndërmarrjeve të vendosura në procesin e likuidimit

NJOFTIM PËR TË GJITHË KREDITORËT DHE PRONARËT E NDËRMARRJEVE TË VENDOSURA NË PROCESIN E LIKUIDIMIT 

Nr. ID e NSh-së Emri i NSh-së Komuna
1 MIT106 Fabrika e Tullave dhe Tjegullave Zveçan
2 MIT107 Ndermarrja Ndertimore Industriale Berilje Mitrovica e Veriut
3 MIT126 Shoqata e Kooperativave Bujqesore Zveçan
4 MIT151 Kras Zagreb Mitrovica e Veriut
5 MIT152 Bagat Beograd Mitrovica e Veriut
6 MIT153 Ibar Invest Zubin Potok Zubin Potok
7 MIT156 Planika Kranj Mitrovica e Veriut
8 MIT157 7 Juli Mitrovica e Veriut
9 MIT162 Ibar Mitrovica e Veriut
10 MIT164 Ndermarrja Ndertimore Ndertimtari Gllogoc
11 PEJ166 Pushimorja e Femive Deçan
12 PRN170 JUGOPETROL Prishtinë
13 PRN180 DUNAV OSIGURANJE Prishtinë
14 PRN183 KOMPANIA E SIGURIMEVE KOSOVA Prishtinë
15 PRN184 MONTING ENERGETIKA Prishtinë
16 PRN185 ORGANIZATA E PËRBËRË RILINDJA Prishtinë
17 PRN186 EMINENT Prishtinë
18 PRN190 Centrotextil-Import-Export Prishtinë
19 PRN191 NISPROMET Prishtinë
20 PRZ079 Varteks Varazhdin Prizren
21 PRZ086 KB Bujku Drenovc Rahovec Rahovec
22 PRZ087 KB Zocishta Zoqishtë Rahovec Rahovec
23 PRZ090 KB Hoqa e Qytetit Prizren
24 PRZ091 KB Opterusha Rahovec
25 PRZ092 KB Krusha e Madhe Rahovec
26 PRZ093 KB Mamusha Mamushë
27 PRZ094 KB Studencani Suharekë
28 PRZ007 Sharrprodhimi Dragash
29 MIT056 Vijak/Gradec Zubin Potok
30 MIT119 Ndermarrja per menaxhimin e banesave Mitrovica e Jugut
31 MIT165 Iskra Mitrovica e Veriut
32 PEJ205 Agromehanizacia Pejë
33 PRN192 KB Slloga Prishtinë
34 PRN194 Solid Prishtinë
35 PRN195 Vojvodanska Banka a.d. Prishtinë
36 PRN196 OTHPB Transhped Kontinentalna Shpedicija – Beograd Prishtinë

 
Çdo person i cili pretendon se ka të drejtë kërkese dhe/apo interesi ndaj këtyre ndërmarrjeve apo aseteve të ndërmarrjes duhet të parashtroj Dëshminë e Kërkesës dhe Dëshminë e Interesit sipas nenit 7 dhe nenit 23 të Shtojcës të Ligjit Nr. 04/L-034 për AKP-në.

Për më shumë informata për secilën ndërmarrje shoqërore apo aset, klikoni në njoftimet individuale në shtegjet e mëposhtme në faqen e internetit të AKP-së:


Shtegu në gjuhën shqipe:            http://www.pak-ks.org/page.aspx?id=1,57

Shtegu në gjuhën serbe:              http://www.pak-ks.org/page.aspx?id=3,57

Shtegu ne gjuhen angleze:          http://www.pak-ks.org/page.aspx?id=2,57

Lexo edhe

Video