Mashtruan për viza pune në Kroaci e Gjermani, ngrihet aktakuzë ndaj dy prizrenasve

Mashtruan për viza pune në Kroaci e Gjermani, ngrihet aktakuzë ndaj dy prizrenasve

Prokuroria Themelore në Prizren ka ngritur aktakuzë ndaj H.B dhe Z.D për mashtrim me viza pune për në Kroaci e Gjermani.

Sipas aktakuzës thuhet dy personat e lart përmendur në 2020-tën kanë hapur një agjenci punësimit kinse për viza pune për në Kroaci e Gjermani, ku për plotësimin e dokumentacionit dhe si kundërvlerë paraprake kërkonin 300 deri në 500 euro. Por që këto dokumente asnjëherë nuk u plotësuan.


“Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti i Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurve H.B., Z.D., (si persona përgjegjës në kuadër të personit juridik) dhe personit juridik –“T.&Z.” Sh.P.K., për shkak të dyshimit të bazuar se të njëjtit në bashkëkryerje dhe në vazhdimësi kanë kryer veprën penale “Mashtrimi” nga neni 323 paragrafi 1 lidhur me nenin 31 e lidhur me nenin 77  të Kodit  Penal të Republikës së Kosovës (KPRK). Sipas aktakuzës, nga muaji nëntor 2020 deri më datë 19.04.2021, në rrugën “Zanat” në Prizren, saktësisht në lokalin e tyre “T.&Z.” Sh.P.K., me dashje dhe me anë të paraqitjes së rreme të fakteve dhe duke fshehur faktet, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për veten dhe për t’i shkaktuar dëm material personave tjerë, i mashtrojnë dhe vazhdojnë lajthimin e personave tjerë dhe me këtë i nxisin të dëmtuarit: L.K., P.F.,V.S., S.T., Gj.S., E.K., Sh.S., E.F., J.D., K.Sh., D.J., dhe F.K., që të njëjtit të kryejnë veprime në dëm të pasurisë së tyre, në atë mënyrë që të pandehurit me qëllim të përfitimit pasuror më datë 22.10.2020 krijojnë biznesin “T.&Z.” SH.P.K., si agjenci punësimi kinse për pajisjen e qytetarëve të Kosovës me viza pune për në Kroaci dhe Gjermani, nga të cilët kërkojnë plotësimin e dokumentacionit dhe si kundërvlerë paraprake marrin parapagime nga të dëmtuarit në shumat prej 300 (treqind) deri në 500 (pesëqind) euro, mirëpo asnjërit prej tyre nuk i rregullojnë dokumentacionin e premtuar, me ç’ rast secilit veç e veç i shkaktojnë dëm material ndërsa për vete në kuadër të veprimtarisë afariste në mënyrë të kundërligjshme përfitojnë dobi pasurore në vlerë të përgjithshme prej 5,750 (pesëmijëeshtatëqindepesëdhjetë) Euro”, thuhet në komunikatën e prokurorisë.

Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së aktakuzës, i ka propozuar Gjykatës që pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, administrimit të provave dhe vlerësimit të tyre, të pandehurit e lartëcekur për veprën penale për të cilën akuzohen të shpallen fajtorë dhe të dënohen sipas ligjit. Po ashtu, i është propozuar Gjykatës që t’i urdhërojë kryesit e veprës penale për të paguar shumë të barasvlershme ndaj të dëmtuarve ose nga të njëjtit të konfiskojë çdo pasuri me vlerë të barasvlefshme.

Lexo edhe

Video