Kushtetuesja hedh poshtë ankesën e Etem Arifit

Gjykata Kushtetuese ka hedhur poshtë ankesën e deputetit Etem Arifi i cili pretendonte se me aktgjykimin e kontestuar i janë shkelur të drejtat e tij, të garantuara me nenin 31 [E Drejta për Gjykim të Drejtë dhe të Paanshëm] të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, në lidhje me nenin 6 (E drejta për një proces … Continue reading Kushtetuesja hedh poshtë ankesën e Etem Arifit