Kosova e BE mbajtën nënkomisionin e 6-të të MSA për drejtësi, liri e siguri

Kosova e BE mbajtën nënkomisionin e 6-të të MSA për drejtësi, liri e siguri

Zyrtarët nga Kosova dhe Bashkimi Evropian kanë thirrur një takim më 22 dhe 23 qershor 2022 për të diskutuar zhvillimet gjatë vitit të kaluar në fushat e Drejtësisë, Lirisë dhe Sigurisë.

Diskutimi u zhvillua në kuadër të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit (MSA), e cila ka hyrë në fuqi në prill 2016.

Gjatë takimit dyditor, zyrtarët shkëmbyen mendime për fusha të ndryshme që lidhen me sundimin e ligjit, të drejtat e themelore të njeriut dhe punët e brendshme.

Në të gjitha fushat, Bashkimi Evropian dhe Kosova ranë dakord për rëndësinë e zbatimit të prioriteteve të përfshira në Agjendën e Reformave Evropiane dhe rekomandimeve nga Raporti i Komisionit për Kosovën 2021.

Për sa i përket gjyqësorit, u mirëprit zbatimi i strategjisë dhe planit të veprimit në sektorin e sundimit të ligjit. U shkëmbyen mendime rreth mekanizmave të llogaridhënies për gjyqësorin, përfshirë rekomandimet e fundit të Komisionit të Venecias për vettingun në gjyqësor.

Të dyja palët ranë dakord të përpiqen për një forcimin e integritetit në sistemin e drejtësisë nëpërmjet përmirësimit thelbësor të mjeteve ekzistuese dhe ndoshta futjes së kontrolleve të integritetit të kufizuara në institucionet e larta gjyqësore, plotësisht në përputhje me standardet përkatëse evropiane dhe rekomandimet e Komisionit të Venecias.

BE pranoi miratimin e Koncept Dokumentit për Krijimin e Fondit të Konfiskimit dhe punën për Ligjin e Këshillit Prokurorial dhe bëri thirrje për miratimin e tij në Kuvend. Këshilli Prokurorial, ndërsa autoritetet e Kosovës prezantuan strategjinë e tyre për të reduktuar numrin e lëndëve të pazgjidhura gjyqësore. U diskutua edhe për fushën e reformës në drejtësinë administrative.

BE mirëpret Kodin e ri të Procedurës Penale dhe projektligjin për deklarimin e pasurisë, si dhe legjislacionin kundër pastrimit të parave. Të dyja palët ranë dakord mbi nevojën për të harmonizuar më tej legjislacionin në lidhje me sundimin e ligjit të BE-së.


Palët diskutuan edhe për gjendjen në fushën e konfiskimit të pasurisë. Autoritetet e Kosovës prezantuan progresin e arritur në fushën e krimit të organizuar dhe korrupsionit, në veçanti progresin në hetimet financiare.

Në fushën e punëve të brendshme, u shkëmbyen mendime për luftën kundër terrorizmit, ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizimit si dhe për migrimin, azilin, trafikimin e qenieve njerëzore dhe kontrabandën e migrantëve, kthimi dhe ripranimi në dhe nga Kosova si dhe lidhja për lëshimin e vizave Shengen sipas Kodit të rishikuar të vizave.

Kosova u inkurajua të vazhdojë bashkëpunimin e saj të mirë për ripranimet me shtetet anëtare të BE-së. Të dyja palët ranë dakord se përparimi i mëtejshëm në këto fusha është thelbësor. Të dyja palët diskutuan edhe për çështjet e bashkëpunimit policor dhe atij ndërkombëtar.

MSA është korniza për BE-në dhe administratën e Kosovës për të diskutuar rregullisht çështjet teknike dhe politike në lidhje me reformat që kanë të bëjnë me BE-në.

Organet e MSA-së përfshijnë Këshillin e Stabilizim-Asociimit, të ndihmuar nga Komiteti i Stabilizim Asociimit, si dhe Nënkomitetet e MSA-së, të cilët mbulojnë një gamë të gjerë të acquis të BE-së.

Takimet e organeve të MSA-së japin kontribut të drejtpërdrejtë në raportet vjetore të Komisionit Evropian.

Janë shtatë fusha të mbuluara nga takimet sektoriale të nënkomisioneve, për Drejtësi, Liri dhe Siguri; Inovacioni, Shoqëria e Informacionit, Politika Sociale, Arsimi dhe Kultura; Tregtia, Industria, Doganat dhe Tatimet; Tregu i Brendshëm, Konkurrenca, Mbrojtja e Konsumatorëve dhe Shëndetësia; Bujqësi, Peshkim, Pylltari, Siguri Ushqimore; Transporti, Mjedisi, Energjia, Ndryshimet Klimatike dhe Zhvillimi Rajonal; Çështjet Ekonomike dhe Financiare, Statistikat.

Dy fusha të tjera të mbuluara nga mbledhjet e grupeve të veçanta janë reforma në administratën publike dhe normalizimi.

Takimet e Komitetit të SA dhe të Nënkomitetit bashkë-kryesohen nga Komisioni Evropian dhe Kosova. Çdo takim rezulton në veprimet vijuese të dakorduara së bashku që do të ndërmerren nga autoritetet e Kosovës.

Lexo edhe

Video