Konferenca, “Trajtimi i rasteve të keqpërdorimit në prokurim publik”