Gjashtë vite burgim dhe mbi katërmijë euro gjobë për tre të akuzuarit që kultivuan narkotikë në Ferizaj

Gjashtë vite burgim dhe mbi katërmijë euro gjobë për tre të akuzuarit që kultivuan narkotikë në Ferizaj

Gjykata Themelore në Ferizaj ka shpallur aktgjykim dënues ndaj të pandehurve; N.B., T.B., K.B., të akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj, për shkak të veprave penale kultivimi i bimës së hashashit, shkurres së kokainës ose bimës të kanabisit dhe veprës penale mbajtje në pronësi, kontroll apo posedim të paautorizuar të armëve.

Të pandehurit qysh në muajin shkurt deri më 6 korrik 2022 duke vepruar si anëtarë të grupit, në një fshat të Komunës së Kaçanikut, me dashje, pa autorizim kanë kultivuar bimën e kanabisit, me qëllim të prodhimit të narkotikëve, në atë mënyrë që kanë marrë një shtëpi me qira në të cilën kanë zhvilluar këtë veprimtari, thuhet në njoftimin e Gjykatës Themelore të Ferizajt.

Njoftimi i plotë:

Ferizaj, 19 tetor 2022 – Gjykata Themelore në Ferizaj – Departamenti për Krime të Rënda, ka shpall aktgjykim dënues ndaj të pandehurve; N.B., T.B., K.B., të akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj, si në vijim:


N.B., për shkak të veprave penale kultivimi i bëmës së hashashit, shkurres së kokainës ose bimës të kanabisit nga neni 272 paragrafi 1 lidhur me nenin 275 paragrafi 1 nën paragrafi 1.1; veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll apo posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

T.B., për shkak të veprës penale kultivimi i bëmës së hashashit, shkurres së kokainës ose bimës të kanabisit nga neni 272 paragrafi 1 lidhur me nenin 275 paragrafi 1 nën paragrafi 1.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

K.B., për shkak të veprës penale kultivimi i bëmës së hashashit, shkurres së kokainës ose bimës të kanabisit nga neni 272 paragrafi 1 lidhur me nenin 275 paragrafi 1 nën paragrafi 1.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Gjykata Themelore në Ferizaj – Departamenti për Krime të Rënda, përkatësisht Kryetari i Trupit Gjykues – Sahit Krasniqi, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar dhe pranimit të fajësisë nga ana e të pandehurve, shpall fajtor të pandehurit N.B., T.B., K.B., ashtu që në muajin shkurt deri më 6 korrik 2022 të pandehurit duke vepruar si anëtarë të grupit, në një fshat të Komunës së Kaçanikut, me dashje, pa autorizim kanë kultivuar bimën e kanabisit, me qëllim të prodhimit të narkotikëve, në atë mënyrë që kanë marrë një shtëpi me qira në të cilën kanë zhvilluar këtë veprimtari, mirëpo rreth orës 14:30, gjatë kontrollit brenda shtëpisë janë hasur të pandehurit të cilët janë arrestuar dhe nga aty janë gjetur bimë e kanabisit të paketuar  në sasi prej 5 kg e 227.6 gram, së bashku me pajisjet për kultivimin e tyre të cilat edhe janë sekuestruar nga policia. Gjithashtu, i pandehuri N.M., me 6 korrik 2002, në banesën e tij në Ferizaj, në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm, lidhur me armët, ka mbajtur në pronësi pistoletën e tipit “Sigsauer”, pa numër serik, ngjyrë të zezë, një karikator me 7 fishekë, të kalibrit 7.65 mm, në atë mënyrë që gjatë kontrollit të banesës së tij nga ana e policisë e njëjta i gjendet dhe sekuestrohet. Andaj, të pandehurin: N.B., e shpalli fajtor dhe të njëjtin e gjykoi me dënim unik burgimi në kohëzgjatje prej  tre (3) vite, si dhe dënim me gjobë në shumë prej dymijë e gjashtëqind (2.600) €, në të cilin dënim do t`i llogaritet koha e kaluar në paraburgim; të pandehurin T.B., e shpalli fajtor dhe të njëjtin e gjykoi me dënim burgimi në kohëzgjatje prej një (1) vit e gjashtë (6) muaj, si dhe dënim me gjobë në shumë prej njëmijë (1.000) €, në të cilin dënim do t`i llogaritet koha e kaluar në paraburgim; të pandehurin K.B., e shpalli fajtor dhe të njëjtin e gjykoi me dënim burgimi në kohëzgjatje prej një (1) vit e gjashtë (6) muaj, si dhe dënim me gjobë në shumë prej njëmijë (1.000) €, në të cilin dënim do t`i llogaritet koha e kaluar në paraburgim. Të cilat dënime do të ekzekutohen pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.

Të pandehurit N.B., T.B., K.B., akuzohen për shkak të veprave penale të lartshënuara. Të akuzuarve: N.B., T.B., K.B., i është ndërprerë masa e paraburgimit, për shkak se kanë pushuar arsyet për të cilat ka qenë e caktuar kjo masë. Kundër këtij aktgjykimi, palët kanë të drejtë ankese në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e pranimit të aktgjykimit në formë të shkruar. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes Gjykatës Themelore të Ferizajt.

Lexo edhe

Video