Forumi për integrimin e ndryshimeve klimatike dhe fuqizimi ekonomik i grave