140 ditë burg dhe 12 mijë euro gjobë për marrje ryshfeti

140 ditë burg dhe 12 mijë euro gjobë për marrje ryshfeti

Gjykata Themelore në Prishtinë ka shpallur aktgjykimin kundër të akuzuarit A.B për shkak të veprës penale marrje ryshfeti.

I akuzuari A.B është shpallur fajtor dhe është dënuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 140 ditësh.


“Në dënimin e shqiptuar i llogaritet koha e kaluar në paraburgim dhe në arrest shtëpiak, si dhe dënim me gjobë në shumë prej 12,000.00 (dymbëdhjetë mijë) euro, të cilën gjobë obligohet ta paguaj brenda afatit prej 6 (gjashtë) muaj, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi”, thuhet në njoftimin për media.

,,Gjykata të akuzuarit A.B i ka shqiptuar edhe dënim plotësues ndalimin e ushtrimit të funksioneve publike, në administratën publike ose shërbimin publik në kohëzgjatje prej 3 vite. Kundër këtij aktgjykimi palët e pakënaqura kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit, përmes Gjykatës Themelore në Prishtinë”, thuhet në njoftim.

Gjykata duke vepruar sipas nenit 59 dhe 63 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, të akuzuarit A.B i shqipton dënim plotësues Ndalimin e ushtrimit të funksioneve publike, në administratës publike ose shërbimin publik në kohëzgjatje prej 3 vite.

Lexo edhe

Video